نام: سید مهدی مهنما
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: مکانیک
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: m . m a h n a m a @ i a u r a m s a r . a c . i r

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
علوم و تحقیقات تهران
ایران
1395
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
گیلان
ایران
1387
کارشناسی
مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات
صنعتی اصفهان
ایران
1383

سوابق اجرایی

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مدیر گروه مکانیک، مهندسی پزشکی و هوافضا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
مهر 1396
تاکنون
عضو شورای آموزشی دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
آبان 1396
تاکنون
معاون علمی (آموزشی-پژوهشی)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
اردیبهشت 1396
تاکنون
مقالات علمی

Title
Authors
Publication Date
Fluid-Structure Interaction Simulation with Free Surface Flows by Smoothed Particle Hydrodynamics
M. H. Farahani, N. Amanifard, H. Asadi, M. Mahnama
4/7/2008
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
مطالعه عددی جابجایی آزاد در یک حفره دو بعدی مستطیلی با هدف افزایش انتقال حرارت
کورش جواهرده، سید مهدی مهنما، موسی حیدرنتاج
4/7/2008
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Numerical Investigation of Sandy Beach Evolution Using an Incompressible SPH Method
N. Amanifard, S. M. Mahnama, S. A. L. Neshaei, M. A. Mehrdad
4/7/2009
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
شبیه سازی عددی جریانهای سطح آزاد با استفاده از روش SPH تراکم ناپذیر
سید مهدی مهنما، نیما امانی فرد
4/7/2009
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی عددی تغییر شکل بستر سواحل ماسه ای در مجاورت دیواره های ساحلی با استفاده از روش SPH
سید مهدی مهنما، نیما امانی فرد
4/7/2011
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Simulation of Gravity Wave Propagation in Free Surface Flows by an Incompressible SPH Algorithm
N. Amanifard, S. M. Mahnama, S. A. L. Neshaei, M. A. Mehrdad, M. H. Farahani
4/7/2012
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی دوفازی اثر خواص فیزیکی لایه نفوذ گاز بر عملکرد پیل سوختی پلیمری
سید مهدی مهنما، مرتضی خیاط
4/7/2015
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی اثر شرایط کارکردی سمت کاتد بر عملکرد پیل‌سوختی پلیمری
سید مهدی مهنما، حامد جنت امانی
4/7/2016
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
تحلیل سه‌بعدی اثر افزودن یک لایه متخلخل آب‌گریز بر اشباع آب در سمت کاتد یک پیل سوختی پلیمری
سید مهدی مهنما، مرتضی خیاط
4/7/2016
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Three dimensional investigation of the effect of MPL characteristics on water saturation in PEM fuel cells
S. M. Mahnama, M. Khayt
1/10/2017
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description