نام: سید مهدی مهنما
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: مکانیک
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: m . m a h n a m a @ i a u r a m s a r . a c . i r


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
دکترا مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی علوم و تحقیقات تهران ایران 1395
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی گیلان ایران 1387
کارشناسی مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات صنعتی اصفهان ایران 1383

سوابق اجرایی
عنوان 
سازمان 
شروع 
پایان 
سال 
ماه 
سال 
ماه 
مدیر گروه مکانیک، مهندسی پزشکی و هوافضادانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر1396مهرتاکنون
عضو شورای آموزشی دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر1396آبانتاکنون
معاون علمی (آموزشی-پژوهشی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر1396اردیبهشتتاکنون
 
مقالات علمی
Title 
Authors 
Publication Date 
Fluid-Structure Interaction Simulation with Free Surface Flows by Smoothed Particle HydrodynamicsM. H. Farahani, N. Amanifard, H. Asadi, M. Mahnama07/04/2008
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
مطالعه عددی جابجایی آزاد در یک حفره دو بعدی مستطیلی با هدف افزایش انتقال حرارتکورش جواهرده، سید مهدی مهنما، موسی حیدرنتاج07/04/2008
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Numerical Investigation of Sandy Beach Evolution Using an Incompressible SPH MethodN. Amanifard, S. M. Mahnama, S. A. L. Neshaei, M. A. Mehrdad07/04/2009
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
شبیه سازی عددی جریانهای سطح آزاد با استفاده از روش SPH تراکم ناپذیرسید مهدی مهنما، نیما امانی فرد07/04/2009
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی عددی تغییر شکل بستر سواحل ماسه ای در مجاورت دیواره های ساحلی با استفاده از روش SPHسید مهدی مهنما، نیما امانی فرد07/04/2011
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Simulation of Gravity Wave Propagation in Free Surface Flows by an Incompressible SPH AlgorithmN. Amanifard, S. M. Mahnama, S. A. L. Neshaei, M. A. Mehrdad, M. H. Farahani07/04/2012
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی دوفازی اثر خواص فیزیکی لایه نفوذ گاز بر عملکرد پیل سوختی پلیمریسید مهدی مهنما، مرتضی خیاط07/04/2015
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی اثر شرایط کارکردی سمت کاتد بر عملکرد پیل‌سوختی پلیمریسید مهدی مهنما، حامد جنت امانی 07/04/2016
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
تحلیل سه‌بعدی اثر افزودن یک لایه متخلخل آب‌گریز بر اشباع آب در سمت کاتد یک پیل سوختی پلیمری سید مهدی مهنما، مرتضی خیاط07/04/2016
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Three dimensional investigation of the effect of MPL characteristics on water saturation in PEM fuel cellsS. M. Mahnama, M. Khayt10/01/2017
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description